» محور های کنفرانس بین المللی برند
محور های کنفرانس بین المللی برند
محور های اولین کنفرانس بین المللی برند گردشگری 
 
 برند ملی گردشگری ایران، بایدها و نبایدها، شاخصها و راهکارها
 نقش برند سازی در حوزه گردشگری، در حمایت از اقتصاد و فرهنگ ملی و اسلامی کشور
 راهکارهای خلق، بازاریابی، ارتقاء و پایدارسازی برند گردشگی ایران
 هویت سازی برند گردشگری و نقش آن در توسعه و ارتقاء جایگاه گردشگری
 تعیین شاخص های سنجش مادی و معنوی برند در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی
 تعیین فرصت های سرمایه گذاری و بررسی علمی و نیاز سنجی زیر ساخت های گردشگری ایران
 آینده پژوهی برند گردشگری در ایران