» داوری مقالات ویژه اولین کنفرانس بین المللی برند گردشگری
داوری مقالات ویژه اولین کنفرانس بین المللی برند گردشگری
 داوری مقالات
 

 مقالات دريافتي پس از بررسي اوليه به تشخيص اعضای کميته علمي براي اعضای کميته داوران کنفرانس ارسال مي‌شود.

 
زمان اعلام نتایج داوری مقالات : 6 دی ماه 1394