» حساب رسمی کنفرانس برند گردشگری
حساب رسمی کنفرانس برند گردشگری
 
حساب رسمی کنفرانس برند گردشگری:

 
حساب 1725.301.1025246.1 به نام کنفرانس برند- بانک توسعه تعاون شعبه غدیر ( شهران)
  
شبا : IR930220172503011025246001
 
و شماره کارت بانکی  
5029081011607856 همان بانک به نام آقای علیرضا نجفی 

 
 

* تنها روش پرداخت بابت ثبت نام یا حمایت مالی یا سایر موارد تنها واریز به حساب کنفرانس یا صادر نمودن چک بانکی در وجه شرکت برگزار کننده - شرکت بین المللی رهیافت - است و پرداخت نقدی به افراد یا واریز به حساب های دیگر پذیرفته نیست.


 و یا : 

حساب جاری 0110206957007 بانک ملی ایران، شعبه اسکان، کد 271 به نام شرکت بین‌المللی رهیافت

شبا:  IR 440170*0000*00110206957007