» رویکرد تخصصی کنفرانس بین المللی برند
رویکرد تخصصی کنفرانس بین المللی برند
رویکرد تخصصی کنفرانس برند
 
رویکرد اصلی اولین دوره کنفرانس بین المللی برند گردشگری، طراحی برند ملی گردشگری ایران است