» ارسال مقالات ویژه اولین کنفرانس بین المللی برند گردشگری
ارسال مقالات ویژه اولین کنفرانس بین المللی برند گردشگری
تاریخ ارسال مقالات
 
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : 25 آذر ماه 1394
داوری چکیده‌ی مقالات: 25 آذرماه 1394
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 30 آذر ماه 1394
اعلام نتایج داوری: 6 دی ماه 1394

 نحوه ارسال مقالات:
 
ارسال به صورت فایل با مشخصات ذکر شده در راهنمای ارسال مقالات به ایمیل info@Tbrand.ir ،
 
موضوع ایمیل را به اینصورت درج فرمایید :  چکیده مقاله  و یا : اصل مقاله